BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ GÖNDERİMİ VE YAZARLARA BİLGİLER

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Gönderim Kuralları:

 • Yazarların isim ve soyisimleri, öğrenim gördükleri kurum bilgileri baş harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılarak eksiksiz olarak belirtilmeli ve yazar sıralamasına dikkat edilmelidir.

           Örn: Ömer BENDER, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, İstanbul

 • Yazar listesindeki tüm yazarların isim ve soyisimleri, öğrenim gördükleri kurum bilgileri yer almalıdır. Yazar listesinde sunum yapan yazarın isminin altı çizili olmalı, iletişim bilgileri açık olarak belirtilmelidir.

Örn: Sorumlu Yazar: Ömer BENDER

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ Topkapı / İSTANBUL-  omerbender@yeniyuzyil.edu.tr

 • Kabul edilen bildiri özetinin geçerlilik kazanması için sunucu yazarın kongre kayıt işlemlerini tamamlaması ve kongre kayıt ödemesini yapması gerekmektedir.
 • Sunum şekli sözel ya da poster olarak belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
 • Sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilen tüm bildiriler kongre kitabında yayınlanacaktır.

Özet Metninin Hazırlanması

 • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özetinin başlığında sadece kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 150 karakteri geçmemelidir. Yazım karakteri Times New Roman, Ortalı, 12 Punto olmalıdır.
 • Bildiri özet metni 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır. Tüm metin yazım karakteri Times New Roman, iki yana yaslı, 12 Punto, 1.5 satır aralıklı olmalıdır.
 • Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, Özet: "Giriş-Amaç", "Gereç-Yöntem", "Bulgular", " Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" alt başlıklarını içermelidir. Özet içeriğinde çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Özette kaynakça kullanılmamalıdır.
 • Anahtar Kelimeler: en az 3, en fazla 5 adet olmalıdır. Özel isimler dışındaki tüm kelimeler küçük harfle yazılmalı ve kelimelerin sonunda noktalama işareti bulunmamalıdır, virgül ile ayrılmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın ilk geçtiği yerde açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

Sunum Bilgileri

 • Kongre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi/Alev Ofluoğlu Kongre Salonunda yüz yüze yapılacaktır.
 • Kongreye yüz yüze katılamayacak olan yazarlar sunumun videoya alınmış halini shmyo.ogrencikongresi@yeniyuzyil.edu.tr üzerinden iletebilirler. Video ile iletilen sunumlar için ayrı bir oturum düzenlenecektir.
 • Her bir sözel sunum için 15 dakika süre ayrılmıştır.
 • Posterler 70×100 cm (en x boy) olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi:

 • Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri ve poster özetleri içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır.
 • Gönderilen özet metinlerin Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonrası kabul/ret kararı sorumlu araştırmacıya e-mail ile bildirilecek ve ret kararı verilmesi durumunda kongre kayıt ödemesi iade edilecektir.

Bildiri değerlendirme süreci ve değerlendirme kriterleri:

Kongreye göndereceğiniz bildiriler yazım ve şekilsel olarak kongre sekretaryası tarafından incelenerek, alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden birinin görüşünün olumlu diğerinin görüşünün olumsuz olması durumunda aday bildiri üçüncü bir hakeme gönderilmekte üçüncü hakemin görüşüne göre bildirinin kabul/reddine karar verilmektedir.

Bildirilerin Hakemler tarafından değerlendirilmesi sürecinde şu ölçütlerden yararlanılacaktır:

 • Konu: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi,
 • Özgün değer: Bilimsel/eğitimsel önem, teorik/pratik çerçeve, alana yapacağı katkı,
 • Problemin tanımlanması: Çalışmanın amacı, hedefleri, test edilen hipotezin veya problemin tanımlanması
 • Yöntem: Kullanılan yöntem(ler) ve örneklemin amaca uygunluğu, araştırma sürecinin açık ve net olarak tanımlanması
 • Analiz ve yorumlar:  Bulguların sonuçlar ile ilişkisi; bulgu veya kavramların genellenebilirliği veya faydalılığı, temel sonucun net bir şekilde belirtilmesi, öneri sunulması
 • Yazım kuralları: Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmesi

İngilizce bildiri özeti talep edilmemektedir.

BİLDİRİLERİN BİLİMSEL KURUL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLME KRiTERLERİ
 • Konu: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi,
 • Özgün değer: Bilimsel/eğitimsel önem, teorik/pratik çerçeve, alana yapacağı katkı,
 • Problemin tanımlanması: Çalışmanın amacı, hedefleri, test edilen hipotezin veya problemin tanımlanması
 • Yöntem: Kullanılan yöntem(ler) ve örneklemin amaca uygunluğu, araştırma sürecinin açık ve net olarak tanımlanması
 • Analiz ve yorumlar: Bulguların sonuçlar ile ilişkisi; bulgu veya kavramların genellenebilirliği veya faydalılığı, temel sonucun net bir şekilde belirtilmesi, öneri sunulması Yazım kuralları: Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmesi